top of page
Esoteeri-20.3.2023-3518.jpg

Esoteeriterapia

Esoteeriterapia työkaluna kohti parantumista

Esoteeriterapia on osa tulevaisuuden lääketiedettä, jossa kaikki perustuu taajuuden ja energian hallintaan kehossa. Hoidon keskiössä on esoteerinen, kokonaisvaltainen solutason ja kehon ymmärrykseen perustuva tieto ja tiede, jossa kanavoimalla parantavaa energiaa puretaan solumuistiin tallentuneita, joskus jopa haitallisia koodeja ja kerrostumia. Hoidon tarkoitus on vapauttaa niin keho kuin sielukin kerrostumista, jotka ovat kaikkien oireiden ja sairauksien takana. Kerrostumista vapautunut solutila voidaan täyttää hoidossa kanavoitavalla energialla eli valolla. Tämä puhdas energia nostaa värähtelytaajuuttamme, jolloin siirrymme mielitietoisesta elämästä kohti sydäntietoisuutta ja ykseydentilaa. 

 

Mitä tämä sydäntietoisuus ja maapallon värähtely tarkalleen tarkoittavat? Muistat kenties vielä fysiikantunneilla käydyn Schumannin resonanssin? Schumannin resonanssi on yhtä kuin Maan sähkömagneettikentän värähtelytaajuus, joka on ollut tuhansia vuosia 7.5 Hz. Värähtelyä mitataan jatkuvasti ja onkin huomattu, että lähiaikoina värähtely on kokenut muutoksia ja värähtelyn taajuuteen on tullut piikkejä. Tähän samaan värähtelyn taajuuteen pyrkii koko avaruuden värähtely ja myös maapallon, Äiti Maan taajuus. Taajuuden muutos on selitettävissä tietoisuutemme avautumisena. Muutos entiseen tapahtuu löytämällä sydäntietoisuus ja päästämällä irti mielitietoisuudesta ja kerrostumista sekä haitallisista koodeista.

 

Se värähtelevätkö solumme tällä samalla tasolla vaikuttaa meihin radikaalisti. Optimaalinen taajuus, ylläpitää toimivaa sisäistä korjausjärjestelmäämme. Jotta me voimme selvitä ja jatkaa elämää terveinä, tulee meidän olla taajuudella maan värähtelyn kanssa. Mikäli taajuutemme ei vastaa nykymaailman tilaa, sisäinen korjausjärjestelmämme ei enää toimi normaalilla tapaa ja kehitämme sairauksia ja oireita. 

 

Olemme eläneet tuhansia vuosia mielitietoisella 3D tasolla. Tällä tasolla elävä ihminen suorittaa elämäänsä ja tekee ratkaisunsa uhan, pelon ja mielen kautta, ei sydämen. Olemme eläneet vääristyneessä, patriarkaalisessa riiston maailmassa, jossa on selkeä hyvän ja pahan vastakkainasettelu. Maan värähtelytason muuttuessa meidän tulee myös kansakuntana nostaa omaa taajuuttamme. Osa on jo kokenut heräämisen, löytäneet sisäistä rakkautta ja oppineet arvostamaan itseään ja ympärillä oleviaan. Tällä 4D tasolla eletään sydäntietoisuudesta ja maailma nähdään toisella tapaa. Tämä taajuus kutsuu irrottautumaan vanhasta, luopumaan valheellisesta identiteetistä, uskomuksista, stressistä ja suorittamisesta. Tie tähän ei ole helppo. Käyt läpi suurta vieroitusta vanhasta ja varjot nousevat pintaan, kunnes niistä vapautuu ja muutos on tapahtunut. Tämä on joskus rajuakin eheytymistä. Läpi käymällä tämän voidaan saavuttaa 5D eli ykseydentila, jossa et enää provosoidu etkä triggeröidy eivätkä pelot ohjaa toimintaamme. Ymmärrämme, että huonojakin asioita tapahtuu, mutta kaikesta pystyy päästä eteenpäin. Tämä on universaali rakkauden ja kokonaisuuden tila.

 

​​

Keerrostumista vapautuminen ja korkeammalle taajuudelle kohoaminen

Miten esoteeriterapia tukee matkaasi kohti korkeampaa värähtelytaajuutta? Pystyäkseen vapautumaan haitallisista juurisyistä ja niistä johtuvista oireista, tulee ihmisen vapautua eri kerrostumista ja koodeista, jotka usein vääristävät minuuttamme. Näitä kerroksia kutsutaan epigeneettisiksi kerrostumiksi ja niitä kertyy runsain määrin nykymaailmassa jo pelkästään elämällä tavallista arkea. Muun muassa prosessoitu ruoka, ympäristömyrkyt sekä säteily, sotkevat luontaista taajuuttamme. Kerrostumat rakentavat valheellista identiteettiä, sillä solu ei pääse uudistumaan terveellä tavalla kaiken kertymän alla – ja näin syntyvät oirehdinnat. Valheellisen identiteetin ja kerrostumien kuoriminen on kuin paluu takaisin kotiin. Vapautuessasi kerrostumista, arvostat itseäsi juuri sellaisena kuin olet, muiden miellyttäminen, pelot, epäluottamus ja suorittaminen väistyy ja aito rakkaus itseä sekä muita kohtaan saa tilaa. Olet jälleen luottavaisesti omalla polullasi, omalla elämäntehtävälläsi, virittynyt uuden ajan taajuudelle.

Kerrostumat eivät ole kertyneet soluihimme ainoastaan tämän biologisen elämämme aikana vaan myös sielujemme aikaisempien kokemusten myötä. Yksikään meistä ei tahdo voida huonosti. Suuri osa meistä tekee valtavasti asioita sen eteen, että voisimme paremmin. Miksi sitten usein tuntuu, että kaikesta huolimatta voimme huonosti, kärsimme ja sairastumme? Vaikka käsittelemme tuntemuksiamme itsemme, ystävien tai ammattiauttajan kanssa, emme siltikään tunne oloamme turvalliseksi, onnelliseksi ja menestyväksi? Kerrostumat ikään kuin koodaavat solun uudelleen itselleen haitallisella tavalla. Kerrostumat rakentavat valheellista identiteettiä, sillä solu ei pääse uudistumaan terveellä tavalla kaiken kertymän alla. Ja jäämme jumiin valheellisiin uskomuksiimme ja kärsimykseen. Kerrostumien ja pinttyneiden koodien viedessä tilaa soluissamme, jurraamme paikoillamme, kasvatamme sairauksia, sabotoimme itseämme ja solutason värähtelymme laskee.

 

Hoidon avulla solu päästää irti kerrostumista ja virheellisistä koodeista. Se vapautuu sille kuulumattomasta painolastista, uskomuksista ja sielun kokemuksista ja on valmis totuuteen ja ykseyden tilaan. Tähän tilaan voidaan päästä myös omien harjoitteiden kautta, mutta joissain tapauksissa keho on jo joutunut siihen tilaan, että kerrostumista ja virheellisistä solumuistin koodeista on vaikea päästä itse vapaaksi. Esoteeriterapia on ratkaisu juuri näihin tilanteisiin. Kohtaamisissa huomioidaan kerrostumat, hyväksytään ja ymmärretään ne. Sitä kautta niistä voidaan päästää irti.

 

Apuna uuteen aikaan siirtymisessä ja taajuuden kohottamisessa

 

Tämän edistyksellisen palvelukonseptin kehittäjä on Teresa Sepponen, joka on koulutukseltaan plastiikkakirurginen sairaanhoitaja ja jolla on syvällinen, vuosien varrella kehittynyt funktionaalisen ja holistisen terveyskäsityksen tietämys ja taito. Laajan osaamisensa pohjalta hän kehitti ja perusti Method Pisara®- konseptin vuonna 2014. Method Pisara® ja epigenetiikkaan perehtyminen toimivat alkusysäyksenä Teresan matkalla kohti Esoteeriterapian syntyä. 

Syvennyttyään sairaanhoitajan työssään ihmisen fysiologiaan, epigenetiikkaan eli biologiseen solumuistiin sekä sielun solumuistiin sekä henkiseen hyvinvointiin Teresa oivalsi, että pitkäaikaisia tuloksia saavutetaan vain, jos myös oireiden taustalla olevat syyt tunnistetaan ja ihmistä hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Näin oman elämänpolun kautta lopulta saavutettujen vihkimysten ansiosta Teresalle avautui voima kanavoida parantavaa energiaa. Vihkimys on aina lahja, sitä ei voi pyytää, manifestoida tai opettaa eteenpäin. Tämän vuoksi vihkimyksen saanti on aina myös erittäin tärkeä tehtävä. Teresan tehtävä on auttaa siirtymään uuteen aikaan sekä kanavoida tietoisuutta ihmisille. 

 

Uusi aika tuo mukanaan haasteen aivan jokaiselle. Uuteen aikaan siirryttäessä myös energiaa kanavoivat valontyöntekijät haastetaan kohottamaan värähtelytaajuuttaan sekä muuttamaan tapojamme. Tässä muutostyössä Teresa on huolehtinut omasta taajuuden kohottamisestaan työskentelemällä omien kerrostumiensa kanssa ja vapautuen niistä. Mitä vahvempi taajuuksien kanssa työskentely on, sitä selkeämpi on myös vastuu. Teresa tuntee suuren vastuunsa ja tietää, miten työskennellä rakkaudesta, sydämestään käsin. 

 

Hoito, hoidon kulku ja paraneminen

 

 Parantumisen edellytyksenä on oman itseen löytäminen uudestaan ja tämä löytöretki vaatii epigeneettisistä kerrostumista vapautumista ja pinttyneiden koodien purkamista. Kerrostumien purkautumisen jälkeen solusta vapautuva tila kvantitetaan eli täytetään Teresan kautta kanavoitavalla energialla, jota on suurin valo eli rakkaus. Kvantitus sana tulee kvanttifysiikasta, joka tiedostaa, että kaikki on energiaa ja mitä korkeammissa energian taajuuksissa ollaan, sitä voimakkaampaa ja parantavampaa energia on. Tällä puhtaalla valon energialla kerrostumista vapautunut solu täytetään, jolloin solun värähtely nousee korkeammalle tasolle. Esoteeriterapian avulla on siksi mahdollista siirtyä mielen tekemän tulkinnan eli mielitietoisuuden sijaan toimimaan sydämen puheesta eli sydäntietoisuudesta lähtöisin. Itseen ymmärtäminen tarkoittaa sydäntietoisuuden avautumista ja lopultapääsyä ykseyden tilaan, maapallon uuden värähtelyn tasolle.

​​

Esoteeriterapia on sinun ja Teresan yhteinen matka. Teresa on mukanasi jokaisella askeleella ohjaamassa ja jakamassa matkasi. Esoteeriterapia toteutetaan aina etähoitona, jossa asiakas asettuu valitsemaansa rauhalliseen paikkaan ottamaan hoidon vastaan. Terapiassa kanavoidaan parantamisen energiaa aina valon auttajilta. Auttajat valikoituvat sen mukaisesti, mitä hoidettava henkilö tarvitsee. Teresa, joka toimii hoidon kanavana välittää tuon energian kaikkine tietoineen asiakkaaseen ja valvoo toimenpiteen kulkua. 

Terapian aikana asiakas voi kokea erilaisia tuntemuksia, niin fyysisiä kuin mentaalisia. Hoidon jälkeisen ajan tuntemuksiin vaikuttaa oleellisesti se, mitä on hoidettu, kuinka paljon kerrostumia purkautui. Hoidon jälkeen esiin nousseet huomioit ja ohjeet tuleville päiville toimitetaan joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Hoitojaksoon sisältyy puhelu ja Teresa kuulostelee asiakkaan vointia tapauksesta riippuen muutaman viikon ajan.

Parantumisaika vaihtelee riippuen aiheista ja tehdyistä toimenpiteistä. Toimenpiteellisiin esoteeriterapioihin on hyvä varautua, ottamalla ikään kuin sairaslomaa eli pitää hoidettu alue levossa. Mikäli asiakkaalla on jo jokin fyysinen vaiva, jonka taustalla olevia juurisyitä lähdetään purkamaan, on toipumisaikaan rauhoittuminen entistä oleellisempaa.

Yhden terapiakerran lisäksi valittavanasi on myös esoteerivalmennus, joka on laajemman avun polku kohti omaa eheytymistä. Pääsemme keskustelemaan muutoksista ja haasteista sekä oireista ja sen juurisyistä sairauksien takana. Käymme tarvittaessa läpi muita kokonaisuuteen vaikuttavia, solutason toiminnan vahvistamiseen terveelle tasolle hyödynnettäviä keinoja. 

Mihin ja kenelle Esoteeriterapia soveltuu?

Hoito sopii ihan kaikenikäisille, ihmisistä lemmikeihin oli sitten kyseessä mikä tahansa tuntemus, fyysinen oire tai perussairaus. Esoteeriterapia toimii monenlaisiin sairaustiloihin ja vastaanottamiselle ei ole minkäänlaisia esteitä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää tiestäsi parantumiseen.

​​

Esoteeriterapia soveltuu monen eri oireen hoitoon, sillä kerrostumista vapautuminen ratkoo juurisyitä, joista erilaiset oireilut johtuvat. Voit saada apua..

 

Koronan jälkitilojen hoitoon

Suolisto-oireisiin

Unettomuuteen

Kehon aineenvaihduntaan parantamiseen

Väsymykseen, Masennukseen, Jaksamattomuuteen

Päänsärkyyn, Migreeniin

Pelkotiloihin

Refluksitautiin

Palleatyrän hoitoon

Hermosto-oireisiin

Yleiseen kehon kalibrointiin

Koiran polvinivelen oireiluun

Ota yhteyttä

Tahdotko keskustella ennen ajanvarausta? Ensikontaktoinnit tapahtuvat sähköpostitse. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja askel kohti paranemista.

bottom of page